63/2005. (IV. 8.) Kormányrendelet 
Földhivatalok
 Ma 2023. október 2. Hétfő; Petra napja van.
Keresés a foldhivatalok.geod.hu-n: Keresés a teljes interneten:
Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló törvény

Korm. rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének szabályairól

Kérelem nyomtatvány az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséhez

63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

A Kormány a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali eljárás részletes szabályaiként a következőket rendeli el:

A teljesítés sorrendje

1. § (1) Egy adott földrészlet vonatkozásában az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló kérelmeket - tekintet nélkül a benyújtás évére - összevontan kell teljesíteni.
 • (2) Egy adott földrészleten belül az önálló földrészletek kialakítását - az egyezség vagy a sorsolás alapján - minden, az önálló földrészlet kialakítását kérelmező tulajdonostárs vonatkozásában el kell végezni, az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
 • (3) Azon kérelmezők, akik a megosztással keletkező földrészletüket saját maguk kívánják megművelni, erre vonatkozó nyilatkozatot nyújthatnak be az illetékes körzeti földhivatalhoz, illetve a Fővárosi Kerületek Földhivatalához (a továbbiakban együtt: körzeti földhivatal) e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül.
  • a) ---
  • b) ---
 • (4) A (3) bekezdésben foglalt határidő letelte után a körzeti földhivatal összesíti a nyilatkozatokat és megállapítja az elsőbbségre jogosultak körét, a teljesítési sorrend vonatkozásában pedig a következők szerint jár el:
  • a) az illetékességi területéhez tartozó települések, a fővárosban a kerületek (a továbbiakban együtt: település) sorrendjét - közjegyző jelenlétében lebonyolított - sorsolással állapítja meg;
  • b) minden egyes település területén a kérelemmel érintett földrészletekre vonatkozóan, helyrajzi számonként összesíti a kérelmezők tulajdoni hányadát, valamint ezen belül az elsőbbségre jogosult kérelmezők tulajdoni hányadát, és kiszámítja e kettő arányát, százalékban kifejezve;
  • c) az eljárást az elsőnek kisorsolt településen, a legmagasabb százalékos aránnyal rendelkező, elsőbbségre jogosult kérelmezők földrészletén kezdi meg;
  • d) a c) pontban foglalt elvet szem előtt tartva folytatja az eljárásokat mindaddig, amíg a településen, illetve az illetékességi területén elsőbbségre jogosult kérelmező van. Ezt követően kerül sor az elsőbbségi kérelmekkel nem érintett földrészletek megosztására;
  • e) az azonos jogállású kérelmezők, illetve az azonos jogállású kérelmezőkkel érintett földrészletek közötti teljesítési sorrendet az a) pont szerinti sorsolás és a helyrajzi számok településen belüli növekvő sorrendje alapján határozza meg.
 • (5) Amennyiben a feladat végrehajtására a költségvetésben biztosított fedezet a tárgyévben felhasználásra került, a földhivatal a (6) bekezdésben foglaltak szerint végezhet további megosztási munkát.
 • (6) Amennyiben a kérelmezők az Fkbt. 12/F. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalják a megosztás költségeinek megelőlegezését, írásba foglalt nyilatkozatot kell benyújtaniuk a földhivatalhoz. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kérelmező természetes személyazonosító adatait, a település nevét, az érintett földrészlet helyrajzi számát, valamint a költség megelőlegezésének vállalását. A körzeti földhivatal - a költségvetésben a tárgyévben számára biztosított előirányzat felhasználása után - összesíti a nyilatkozatokat, az érintett földrészletek esetében a (7) bekezdés szerint megállapítja a megosztás költségét, és erről értesíti a földrészlet megosztására kérelmet benyújtott tulajdonostársakat azzal, hogy ha befizetik a kiszámított költséget, úgy a körzeti földhivatal - a (4) bekezdésben foglalt teljesítési sorrend figyelembevételével - megkezdi az eljárás lefolytatását. Erre csak a földrészlet megosztásához szükséges teljes költségfedezet rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.
 • (7) A megosztás költségét - amely magába foglalja az eljárás egyéb költségeit is - az alábbiak szerint kell kiszámítani:
  • a) földmérési helyszínelés (a továbbiakban: keretmérés) költsége: 3300 Ft + áfa/ha,
  • b) kitűzés költsége: 11 000 Ft + áfa/kialakítandó földrészlet.

2. § (1) A költségek megelőlegezését vállaló kérelmezők részére a körzeti földhivatal számlát állít ki, amely alapbizonylata lesz az állam által történő visszafizetésnek.
 • (2) A körzeti földhivatal által kiszámított költségeket a megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal) előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni csekken vagy átutalással. A megyei földhivatal a befizetésekről elkülönített analitikus nyilvántartást vezet, és a megelőlegezett költség beérkezését követő tizenöt napon belül igazolást küld a befizető részére.
 • (3) A megelőlegezett költségek visszatérítése a tárgyévet követő év január 1-jétől történik oly módon, hogy azt a jogosultak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál igényelhetik vissza az (1) bekezdésben foglalt számla és a (2) bekezdésben foglalt igazolás alapján.


Hirdetés:Az előkészítés és a megosztás szabályai

3. § (1) ---
 • (2) A megosztással érintett földrészleteket a körzeti földhivatal a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet, illetve a vonatkozó földmérési szakmai előírás szerint előkészíti.
 • (3) Az előkészítés keretmérésből és mezőgazdászi helyszínelésből áll. A keretmérés során az esetleges helyszíni használatot is be kell mérni. A helyszínelés során megállapított művelési ág változást csak a megosztási eljárás lezárását követően lehet átvezetni az ingatlan-nyilvántartásban.
 • (4) Amennyiben a keretmérés és helyszínelés eredménye a vonatkozó szakmai szabályzatban foglalt tűréshatáron túl eltér az ingatlan-nyilvántartási állapottól, és az felmérési, térképezési vagy területszámítási hibából adódik, a földhivatal a változást a vonatkozó jogszabályok szerint átvezeti az ingatlan-nyilvántartásban.
 • (5) A megosztással kapcsolatos eljárás kizárólag akkor folytatható, ha a földrészlet ingatlan-nyilvántartási és természetbeni állapota egyező - ide nem értve a (3) bekezdésben foglalt művelési ág változást -, illetve, ha a változásról szóló határozat jogerőre emelkedett.
4. § (1) A körzeti földhivatal a talajvédelmi, megközelíthetőségi és művelhetőségi szempontoknak megfelelően - figyelemmel a helyszínen kialakult használati állapotra is - meghatározza a megosztás kiindulási helyét és irányát. Az eljárás csak a határozat jogerőre emelkedése után folytatható.
 • (2) Ha az egy földrészletben érintett kérelmezők egyezséget kötöttek, és azt közokiratba vagy teljes, bizonyító erejű magánokiratba foglalták, továbbá az egyezség megfelel az (1) bekezdésben említett határozatnak, a megosztást aszerint kell elvégezni. Egyezség hiányában a körzeti földhivatal az 5. §-ban foglaltak szerint jár el.
 • (3) A megosztást értékarányosan - figyelemmel a 3. § (4) bekezdésében foglaltakra - kell elvégezni.
 • (4) A kialakítandó új földrészletek megközelíthetőségéről az Fkbt. 12. § (4) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kell gondoskodni.
 • (5) A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének jogerőre emelkedése után az új földrészleteket ki kell tűzni és be kell mutatni. A bemutatás időpontjáról az eredeti földrészlet összes tulajdonosát igazolható módon értesíteni kell azzal, hogy a távollét nem akadályozza meg a bemutatás lefolytatását, illetve, hogy a távolmaradás esetén igazolásnak helye nincs. A bemutatásról jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a földhivatali iratokhoz kell csatolni.

A sorsolás szabályai

5. § (1) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott egyezség hiányában a földrészlet - kérelmezők közötti - megosztásának sorrendjét sorsolással kell megállapítani. A sorsolás helyszínéről és időpontjáról szóló értesítést a körzeti földhivatal legalább harminc nappal korábban - igazolható módon - a kérelmezők részére kézbesíti.
 • (2) A sorsoláson minden, az adott földrészletben érintett kérelmező részt vehet, vagy meghatalmazottja útján képviseltetheti magát. A távollét nem akadályozza meg a sorsolás lebonyolítását és igazolásnak sincs helye.
 • (3) Két vagy több kérelmező tulajdonostárs a sorsolás megkezdéséig kérheti, hogy az Fkbt. 12/F. § (3) bekezdés második mondatának megfelelő alkalmazásával alakítsák ki az önálló ingatlant.
 • (4) A sorsolást a körzeti földhivatal által létrehozott sorsolási bizottság bonyolítja le. Amennyiben egy adott földrészletben húsz vagy annál több kérelmező van, úgy a sorsolást közjegyző jelenlétében kell lebonyolítani. A sorsolási bizottság egyik tagját a kérelmezők maguk közül delegálhatják.
 • (5) A sorsolásról a körzeti földhivatal, illetve a közjegyző jelenlétében lebonyolított sorsolás esetén a közjegyző jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza:
  • a) a földrészlet azonosítóját (település, helyrajzi szám);
  • b) a sorsolás helyét és idejét;
  • c) a sorsolás eredménye szerinti kiosztási sorrendet (a kérelmezők sorrendjét természetes személyazonosító adataikkal és lakcímükkel együtt);
  • d) a sorsoláson elhangzott, a sorsolásra vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat;
  • e) a sorsolási bizottság tagjai és a közjegyző jelenlétében lebonyolított sorsolás esetén a közjegyző aláírását, továbbá
  • f) mellékletként a jelenléti ívet.
 • (6) A sorsolási jegyzőkönyvet és az (5) bekezdés f) pontjában foglalt mellékletet - a közjegyző jelenlétében lebonyolított sorsolás esetén azok hiteles kiadmányát vagy hiteles másolatát - a megosztás kiindulási helyét és irányát meghatározó határozat földhivatal által hitelesített másolatával együtt 48 órára közszemlére kell tenni a hirdetményi közlés szabályai szerint. Az eljárás csak abban az esetben folytatható, ha a sorsolás ellen ezen időtartamon belül kifogás nem érkezett, vagy a kifogással kapcsolatos eljárás jogerősen befejeződött.
 • (7) A sorsolás elleni kifogást a megyei földhivatalhoz címezve, a körzeti földhivatalnál kell benyújtani.
5/A. § ---

Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelethez

Az önálló ingatlanná alakítással kapcsolatos költségek megelőlegezésére vonatkozó nyilatkozat tartalmi elemei

 • 1. A kérelmező természetes személyazonosító adatai, lakcíme, levelezési címe és telefonszáma.
 • 2. Az önálló ingatlanná alakítási kérelemmel érintett földrészlettel kapcsolatos alábbi adatok:
  • a) a földrészlet fekvése szerinti település neve,
  • b) a földrészlet helyrajzi száma,
  • c) a kérelmező tulajdoni hányada.
 • 3. A kérelmező nyilatkozata, hogy a 2. pont c) alpont szerinti tulajdoni hányada önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségek megelőlegezését, amennyiben a tárgyévben rendelkezésre álló költségvetési előirányzat felhasználásra került, vállalja.
 • 4. A nyilatkozat kelte.
 • 5. A kérelmező aláírása.

Frissítve 2012.05.16-án.

--- : Hatályon kívül helyezett szövegrész

Hirdetés:
Megosztás:


Google hirdetés:

Impresszum  -   Adatvédelem  -   Jogi nyilatkozat